Kasutaja kokkuleppe Bitcoin vahetusteenindusega

Kasutaja kokkuleppe Bitcoin vahetusteenindusega YCHANGER.NET

1. Üldsätted

1.1. Kokkuleppega sätestatakse elektrooniliste valuutade vahetamise valdkonnas interneti-teeninduse osutamise kord.

1.2. Veebiteenuse all mőistakse Interneti-ressursi nimega YCHANGER.NET, mille funktsioonide hulka kuulub elektrooniliste ja digitaalsete rahaühikute vahetus.

1.3. Klient on füüsiline isik vői organisatsioon, kes teeb vahetud YCHANGER.NET kaudu

1.4. Edaspidi, kui viidatatakse kontole ja veebiteenindust koos, nimetatakse neid Osapoolteks.

1.5. Osapooled lepivad kokku, et käesolev Kokkuleppe reguleerib omavahelisi suhteis elektrooniliste valuutade vahetust puuduvatates küsimustes.

1.6. Selle elektroonilise Kokkuleppe juriidiline jőud ei jää alla kirjalikule dokumendile.

1.7. Käesolev Kokkuleppe täidab avaliku pakkumise rolli. Selle aktsepteemine toimub Kliendi poolt YCHANGER.NET veebiteeninduse kaudu vahetustehingu tellimuse esitamise teel.

2. Kokkuleppe ese

2.1. Veebiteenindus YCHANGER.NET pakub Kokkulepe 4.peatükis määratletud teenuseid, Klient aga järgib Kokkulepe 9.peatükis sätestatud standarte. Teenuste osutamise kord on kehtestatud veebiteeninduse sisemise Reglemendiga. Reglemendi sättes on kehtestatud Kokkulepe 5.peatükis.

2.2. Veebiteeninduse teenuste eest peab Klient maksma vastavalt Kokkuleppes sätestatud tingimustele.

3. Osapoolte vastastikud kohustused

3.1. Veebiteenindus YCHANGER.NET on kohustatud:

3.1.1. Teostama maksesüsteemide QIWI, Perfect Money, Payeer, Advanced cash, Jandex.Dengi ja mitmete teiste EMS (elektroonilised maksesüsteemid) elektrooniliste raha ja teiste tiiteltähemärkide vahetusi Kokkuleppega ettenähtud sätestatud standardite alusel.

3.1.2. Tagama Kliendile tehingu ajal informatiivset ja tehnilist abi, kasutades YCHANGER.NET veebiressursi vőimalusi

3.1.3. Tagama lőpetatud tehinguga seotud teabe kaitse, sealhulgas Kliendi isikuandmeid, rahaülekannete tegemise aeg ja nende suurus. See teave on tehingu teinud Kliendile kättesaadav. Kui toiming viidi läbi konfidentsiaalse maksesüsteemi, siise teave selle kohta on kulub konfidentsiaalsesse kategooriasse ja ei kuulu avalikustamisele.

3.1.4. Vältida lőpetatud tehingute kohta teabe edastamist kolmandatele isikutele. Järgmised juhtumid ei kuulu selle reegli alla:

3.1.4.1. Kui kohus, kelle jurisdiktsioon laieneb veebiteeninduse asukohale, on teinud asjakohase juriidiliselt jőustunud otsuse;

3.1.4.2. Veebiteeninduse asukohas tegutsevate őiguskaitseorganite vői maksustruktuuride ametluku päringu alusel;

3.1.4.3. Kui leiab aset maksesüsteemide-veebiteeninduse partnerite administratsiooni pöördumine.

3.1.5. Teostama toiminguid Kliendi personaalse hinnaoodustuse arvestusel.

3.1.6. Kandma raha Kliendile vői kolmandale isikule hiljemalt 24 tunni jooksul pärast pretensiooni esitamist rikkumiste kohta, mis on seotud kehtiva Kokkulepe punktides 3.2.5, 5.4, 5.5 vői 5.6 nimetatud standardite kohta.

3.2. Kliendi kohustused:

3.2.1. Esitama makse sooritamiseks korrektseid andmeid ja isiklikku teabe.

3.2.2. Nimetama veebiteenindusest sőnumite saamiseks kehtiv E-mail.

3.2.3. Olema vőimeline ühendama vőrguga spetsiaalsete seadmite abil. Tagama turvalist ühendust beebiteenindusega, kasutades usaldusväärset viirusetőrjetarkvara.

3.2.4. Täitma Kokkuleppe sätteid.

3.2.5. Teavitama veebiteeninduse YCHANGER.NET veebipőhist tugipersonaali olukordadest, kui raha ülekandmist ei tehtud täielikult vői osaliselt, samuti kehtiva Kokkuleppe punktides 5.4.—5.6. nimetatud juhtumitest. Teade tuleb saata hiljemalt üks kuu pärast tehingu tegemist. Vastasel juhul lähevad kliendi tellimuse alusel ülekantud vahendid YCHANGER.NET käsutusse.

3.2.6. Täitma vahetuse vorming reguleerivate normatiivaktide nőudeid.

3.2.7. Hoiduma süsteemide kasutamisest liikluse őigusvastaseks suurendamiseks.

3.2.8. Kliendil on keelatud luua hulgalisi tellimusi teeninduse kasutamise eesmärgil lőpliku kasumi allikana vahenduse kursside erinevuste tőttu.

3.3. Vahetajal YCHANGER.mitte on őigus:

3.3.1. Peatada ajutiselt tegevus moderniseerimise vői vahetusressursi töös ilmunud veade kőrvaldamise ajaks.

3.3.2. Peatada rahaliste ülekannete teostamise protsessi kuni asjaolude selgitamiseni, kui pettuse kohta esitatakse kaebus vői kui pädevad asutused esitavad ametliku päringu.

3.3.3. Moodustada allahindluste süsteemi.

3.3.4. Määrata konkreetses suunas toimuva vahetuse komisjonitasude suurust.

3.3.5. Keelduda Kliendile teenindusest pőhjendusi esitamata.

3.3.6. Kui tehing ei läinud läbi vea tőttu, on veebiteenindusel őigus nőuda Kliendilt posti vői telefoni teel lisateavet (näiteks, ekraanipilt elektroonilisest rahakotist).

3.3.7.Lőpetada vestlus Kliendiga, kes käitub ebakorrektselt teenindava personaaliga, esitab kőrvalisi küsimusi vői keeldub vajalikku teavet edastamast.

3.3.8. Blokeerida rahalist ülekannet asjaolude, nimetatud Kokkuleppe vői reglemendi punktides 5.4.—5.6., tekkimisel.

3.3.9. Vajadusel blokeerida toimingu ja külmutada vahendeid kasutaja kontol isiku ja Kliendi poolt esitatud andmete tőesuse tuvastamiseni.

3.4 Vőőrasel vahetussteenindusel ebaseadusliku rikastamise juhul ja selle asjaolu tuvastamise korral on vahetusteenindusеl őigus viivitada tellimuse menetlemisega kuni pőhjuste selgitamiseni ja teise vahetusteeninduse kahjude hüvitamiseni.

3.5. Vahetusteenindusel on őigus muuta suunamisprogrammi tingimusi.

3.6. Vahetusteenindusel on täielik őigus ühepoolselt varem pakutud allahindlus. Pőhjust selgitamata.

3.7. Vahetusteenindust on keelatud kasutada raha teenindamise eesmärgil arbitraaži abil, mende toimingute avastamise korral tühistab teenindus Teie taotluse ja kliendilt peetakse kinni tagasimakse komisjonitasu.

3.8. В  seoses krüptovaluutade vőrkude eripäraga Kasutaja tunnistab ja nőustub, et krüptovaluutade  deponeerimine ja vastuvőtmine; vőib kesta ühest (1) kuni seitsmekümne kahe (72) tunnini, arvestamata ootamatuid vői otseseid probleeme.

3.8.1 Vahetusteenindusel on őigus Teie tellimust krüptovaluutade kursi järsu languse ajal uuesti arvutada, kui  juhul kui Teie ja/vői teenindus, kust te väljavőtmist tegite,märkisite/osutasite kiireks kinnitamiseks ebapiisavat komisjonitasu, mille tulemusena krüptovaluuta sai kinnituse enam kui tunni pärast.

3.9. Vahetusteenindus ei esita Kasutaja poolt tehtud vahetuste ajalugu.

3.10. Grivna, Valgevene rubla ja tenge suunal saadab vahetusteenindus rublades. Seoses sellega erineb Grivna, Valgevene rubla ja tenge arvel Teie kontole kantav summas saidil deklareeritud summast. Selle pőhjuseks on asjaolu, et rubla konverteerimisel grivnaks, Valgevene rublaks ja tengeks teostab Teie pank ja ümberarvetuskurss sőltub ainult pangast, kuhu rublad saadeti. Lisaks vőtavad pangad konverteerimise eest komisjonitasu, millega samuti tuleb arvestada. Vahetusteenindus hoiatab Teid selles eest telimuse loomise etapil, mille pärast klőpsate nuppu "Mina olen nőus", kinnitades seeläbi, et nőustute sellega, et saate tellimuse loomisel määratud summast väiksema summa.

3.11. Juhtudel kui pärast Kliendi tellimuse menetlemist nőudsid MS, pank vői börž, vői muu maksevahend, kuhu Klient saatis, vahetusteenuselt tagasimakset, on järgmise tellimusega vahetusteenindusel őigus nőuda kliendilt raha tagasi maksta. Selles olukorras vőtab Klient endale kőiki arutamisi maksesüsteemiga endale.

4. Teenuste loend

4.1. Veebiteenindus YCHANGER.NET teostab pangastruktuuride teenuseid kasutades QIWI, Payeer, Bitcoin, Perfect Money, Jandex.Dengi ja elektrooniliste valuutade ja muude EMS tiiteltähemärkede teiseindite vahetust. Partnerite loendi leiate veebiteeninduse YCHANGER.NET teabeallikast.

4.2. Veebiteenindus ei kontrolli vahetustehingute kasutamiseks raha päritolu seduslikkut.

5. Vahetustehingute reglement

5.1. YCHANGER.NET töötajad teevad ülekande ainult makse sooritamiseks Kliendilt raha laekumist. Kui Kliendid saadavad vahendid krüptovaluutas, töödeldakse tellimus alles pärast krüptovaluuta kinnitamist teeninduse kontol.

5.2. Vahetus loetakse lőpetatuks pärast raha laekumist Kliendi poolt esitatud rekvisiitidele.

5.3.Kliendil pole őigust alustatud ülekannet tühistada ja ta ei saa juba saadetud raha tagastada.

5.4. Kui Klient oli teinud makse, mille suurus ei ühti tellimuses summaga, on veebiteeninduse administratsioonil őigus tehing peatada. Toimingut jätkatakse pärast Kliendi pöördumist Kokkuleppe punkti 3.2.5 alusel. Seejures teeb veebiteenindus tegelikult saadud vahendite ülekannet enne tehingu sätestatud kursiga. Samuti on Vahetusteenindusel őigus tellimuses summat ning jooksva kursi järgi ümber arvestada.

5.5. Ebakorrektsete rekvisiitide esitamisel lőpetab YCHANGER.NET tehingu. Rekvisiitude muutmise vőimatusel tagastatakse raha Kliendile pärast tema pöördumist Kokkuleppe punkti 3.2.5. alusel. Sel juhul vőtab vahetaja mainitud summalt komisjonitasu ja trahvi — 2% ülekandest.

5.6. Kui arve maksmine laekus vőőraskontolt vői oli muudetud makse märkused, vahetaja blokeerib tehingu. Tagasimakse toimub Kliendi pöördumisega Kokkuleppe punkti 3.2.5. alusel komisjonitasu ja trahvi — 1% ülekandest mahakandmisel.

5.7. Kui veebiteenindudes toimub Bitcoin krüptovaluuta vastu, siis sőltub tehingu edastamine kasutajale Bitcoini vőrgus Bitcoini vőrgu enda töökoormusest. Tehingu läbimine Bitcoini vőrgus vőib kesta 15 minutit kuni mitu päeva. YCHANGER.NET ei vastuta tehingute kiiruse eest Bitcoini vőrgus ega ei saa neid kuidagi mőjutada. .

5.8. Klient peab tellimuse eest makse sooritama 20 minuti jooksul tellimuse praeguse kursiga ümberarvutuse vői selle tühistamise vältimiseks. Kliendilt raha laekumisel hiljem Reglemendiga määratud ajast jätab vahetusteenindus enda järel őiguse tellimus senise kurgiga ümber arvutada.

5.9.kliendil on keelatud vahendite kandmine vahetusteeninduse rahakotti pärast tellimuse maksmiseks määratud aja möödumist. Pärast makse sooritamise aja möödumist on vaja luua uus tellimus, milles märgitakse selle uued rekvisiidid ja aeg tasumiseks.

5.10. Keelatud on sőnumite masspostitamine oma partnerlingi, reklaamimaterjalide edastamise eesmärgil püramiididele, HYIP-dele, boksidele, surfamises ja sarnase tüüpi platsidel, samuti luua konto oma nimel, partneri ühelt ip-aadressilt ja suunajalt. Partnerprogrammi tingimuste rikkumise korral nende asjaolude avastamisel saidi adminstratsioon vőib tühistada partneri boonuseid vői külmutada tem kont.

5.11. Vahetamisel vähem kui 5000 summa suunal Bitcoin, Litcoin, EXMO-tšekid ja Etheriumi vastu, samuti ku summa on väiksem 3000 kőigis muudes suundades, lisatasu vőetakse Kliendilt. Tellimuse arvutamine saidil on ligikaudne, mitte täpne.

5.12. Vahetusteenindus ei vastuta meie rekvisiitidele ülekandmisega viivitamise eest. Tele2 mobiilsidele saatmisel peab vahetuteenindus vahendeid saama tellimuse loomise päeval. Juhul kui vahendid ei laeku SIM-kaardile tellimuse loomise päeva jooksul, lähevad vahendid kaotsi. Vahetusteenindus sel juhul raha ei hüvita.

5.13. Piiriüleste maksete laekumise aja, s.t. Makseid teistesse riikidesse (mitte Venemaale) reguleerivad pangad ja vahetusteenindus ei vastuta seda tüüpi ülekannete hilinemise eest.

5.14.Juhul kui Bitcoini vahetuse summa ei ületa 3000 rubla, saadetakse tehing minimaalse komisjonitasuga, mis vőib pőhjustada tehingu kinnitamise olulisi hilinemisi.

5.15. Olukorras, kui Kleint tegi makse rekvisiitidele, mis esitati talle varem tellimuses, mille aeg on läbi, jätab vahetusteenindus endale őiguse keelduda tellimuse menetlemisest ja vahendite tagastamisest. Need piirangud on seotud vahetusteeninduse sisemise reglemendiga. RANGELT on keelatud vahendite ülekandmine rahakotile, märgitud Teile esitatud tellimuses, mille aeg sai läbi.

6. Osapoolte garantiid ja vastutus

6.1. Veebiteenindus YCHANGER.NET ei vastuta ressursi vale kasutamise tagajärgede ega Kliendi poolt tellimuse lisamisel tehtud vigade eest. Toimingut ei saa tühistada ja raha tagastada, isegu kui Klient on valed makseandmed märganud.

6.2. Veebiteenindus ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Kliendi poolt kui terviku vői selle komponentide sutmatusest seadmeid kasutada.

6.3. Veebiteenindus YCHANGER.NET ei vastuta hilinenud maksete eest, mis tulenevad finantsasutuste vői elektrooniliste maksesüsteemide toimingutest, sealhulas börsid, pangad, MS ja muud makse kogujad.

6.4. Vahetaja ei vastuta kahjumi vői sissetuleku jätmise eest, kui see on tekkinud Kliendi ekslikku esitamise tőttu tariifide vői tehingute tasuvuse osas.

6.5. Veebiteenindus YCHANGER.NET ei vastuta ülekannete viivitusest tulenevate finantskahjude eest.

6.6. Klient kinnitab, et tal on tehingu teostamiseks kasutatud raha käsutamise seaduslik alus.

6.7. Klient nőustub kolmandate isikutele tekitatud kahju hüvitamisega, kei selle tekkimise pőhjuseks oli ressursi kasutamine.

6.8. Veebiteenindus YCHANGER.NET ei vastuta Teie kontole/kaartide blokeerimise eest koostöötamisels meie saidil märgitud rekvisiitidega, ega ei kompenseeri kontode/kaartide blokerimisega seotud kahjumeid.

7. Изменения условий Соглашения

7.1. Veebiteeninduse administratsioonil on őigus seda Kokkulepet ja kogu saidil olevat teavet igal ajal muuta. Mudatused jőustuvad pärast nende avaldamist ametlikul YCHANGER.NET saidil. Administratsioon saab Kokkulepet muuta ilma sellest kasutajale teatamata.

8. vorming-majeure

8.1. Osapooled ei vastuta Kokkuleppe tingimuste täitmata jätmise vői mittenőetekohase täitmise eest, kui selle pőhjuseks oli vääramatu jőu asjaolud. Nende hulka kuuluvad sőda, lodusőnnetused, tulekahju, mäss, vőimude otsus, terrorirünnak, massilised rahutused. Lisaks hőlmavad need rikke elektrivőrgu töös, juurdepääsu puudumist ülemaailmesele vőrgule vői teistele süsteemidele. Vääramatu jőu hulka kuuluvad ka olukorrad, kus tellimust ei saa töödelda (vői seda töödeldi, kuid vahendeid ei krediteeritud) vőőrateenuse (vahetus, maksesüsteem, pank) ebaőige toimimise töttu, kuna vahetusteenindus ei saa mőutada nende tööd.

9. Kokkuleppe tingimuste muutmised

9.1. Administratsioon keelab selle veebiteenunduse kasutamist pettuste vői muude ebaseaduslike tehingute jaoks. Kahtlase päritoluga raha vahetamise katse eest vastutab klient vastavalt selle riigi seadustele, mille jurisdiktsiooni all tehing tehti.

9.2. Vahetusressurs YCHANGER.NET vőib edastada teavet maksete kohta, mille ebaseaduslikkus on tuvastatud, őiguskaitseorganitele, maksesüsteemi administratsioonile ja kannatanule tema palvel.

9.3. Vahetus toimub ainult siis, kui klient vőtab oma virtuaalsest rahakotist raha välja. Kuid ta vastutab isiklikult nende kättesaamise allikate seaduslikkuse eest. .

9.4. Pangaülekanne toimub kliendi poolt valitud maksesüsteemi internetipanga teenuse kaudu. Kui tehing hőlmab makse sooritamist Sberbanki kaardile, on vahendustasu 1% ülekande summast. Kui tellimus luuakse pangaoperaatori abiga vői sularahaautomaati kasutades, tuleb raha tagastada hiljemalt 24 tunni jooksul pärast selle kättesaamist. Tagasimakse kliendile toimub vastavalt käeoleva Kokkuleppe punktidele 3.2.5., 5.4.-5.6.

9.5. Veebiteenindus ei vastuta kolmandate isikute poolt kliendile tehtud ülekannete eest.

9.6. Kui klient klőpsas nuppu Alusta vahetust, nőustub ta tingimusteta Kokkuleppe tingimustega.

9.7 Vahetusteenindus ei vastuta juhul kui klient ei ole määranud vastavalt silti vői makse ID-d, memot, sőnumit ripple krüptovaluutade jaoks, monero, nem, stellar, eos vastavalt. Me ei paku nende krüptovaluuta rahakottide ekraanipilte/fotosid ega videoid. Juhul kui vahendid ei laekunud seetőttu, et silti/payment id/memot/sőnumit jäid nimetamata, lasub kogu vastutus kliendil.

10. Suund "Ost kaardilt" ja "Visa/MastercartUAH"

10.1. Teenuste osutamine suunal "Ost kaardilt" "Visa/Mastercart siia" teostab kolmanda osapoole teenonodust, vőimaldades vastavalt juurdepääsu Ensent 4Billi kaupmehele. Ychangeri veebiteenindus ei ole Ensenti teenuse omanik ja Ychangeri veebiteenuse töötajad ei ole Ensenti teeninduse töötajad. Seoses eeltooduga ei reguleeri Ychangeri veebiteenindus teeninduse Ensent tööd, ei vastuta selle töövőime eest ja teeninduse Ychanger Online ja teeninduse Ensent vahel vaidluse lahendamisel vaid vahendaja.

10.2. KYC menetlus (koodid Your Customer, "Tunne oma kontole") — see on identifitseerimistoimingute kogum rahapesuvastases süsteemis (anti-money laundering vői AML).

10.3. Veebiteenindus Ychanger vőib ilma pőhjendusteta paluda kasutajal KYC-protseduuri läbida.

10.4. Kasutaja poolt KYC-protseduuri läbimist vőivad teeninduse Ensent turvateenistuse ametnikud nőuda.

10.5. Ychanger Online'i teeninduse vői/ja teeninduse Ensent turvameeskonnal on őigus keelduda tellimuse menetlemisest ja külmutada vahendid (sealhulgas pöördumatult) juhul kui keeldutakse KYC-protseduurist ja kui kasutaja keeldub nőutava teabe edastamisest .

10.6. Vajalikud tingimused ja nőuded KYC-protseduuri läbimiseks, vahendite külmutamiseks esitatakse kasutajale e-posti teel seda kinnitust nőudva olukorra ilmnemisel.

Файлы Cookies
Meie süsteemi tőhus toimimine sőltub suuresti küpsiste-failide kasutamisest. Need on väikesed tekstitükid, mis on salvestatud Teie arvuti kővakettale. See vőimaldab meil teenust kiiresti ja tőhusalt optimeerida. Meie veebivahetajat külastades Te nőustute cookies kasutamisega.